Verovapaa kollektiivinen henkilöstölahja

Miksi yhteisösi kannattaa tukea – lahjoittamalla?

Työnantajan näkökulmasta henkilökuntaedun antamisen tarkoituksena on yhä useammin sekä välittää positiivista työnantajakuvaa että enenevissä määrin välillisesti edistää työn tekemistä muun muassa kehittämällä ja ylläpitämällä henkilöstön työkykyä.

Kyse on siis työntekijän henkilökohtaisten voimavarojen vapaaehtoisesta tukemisesta. Keskeisenä tavoitteena toiminnalle on ollut vahvistaa yhteisöllisyyden, motivaation ja merkityksellisyyden tunnetta yhteisössä.

Lahjoittamalla työkyvyn tukea voit huomioida paremmin sekä tuen tarjoamisen sisällön ja siitä saatavissa olevat hyödyt että tuen toteutukseen yhteisölle liittyvät edut.

Tukemalla lahjoittamisen tapoja ja niiden mahdollistamia tavoitteita kannattaa tarkastella uudestaan

Palveluntarjonnan kasvun vuoksi on mahdollista saavuttaa laadullisesti oikein valitulla yhdellä verovapaalla kollektiivisella henkilöstölahjalla molemmat edellä mainitut tavoitteet laajemmin ja tehokkaammin kuin aikaisemmin.

Palvelun tarjonnan keskellä olennaista olisi tarkastella ainakin seuraavia asioita:

Mitä tänä päivänä työntekijän henkilökohtaisten voimavarojen tukemisella voidaan odottaa annettavan työntekijälle?

Toisin sanottuna, missä laajuudessa motivaatiota ja merkityksellisyyden tunnetta vahvistetaan ja miten vaikuttavuuteen pyritään?

Missä laajuudessa työntekijän henkilökohtaisia voimavaroja voidaan palvelulla ylipäätään tukea?

Parhaimmillaan päädytään tilanteeseen, jossa voitte kysyä – onko palvelun avulla mahdollista asettaa tavoitteemme tukitoiminnasta uudelle tasolle?

Kuka sitten voi lahjoittaa ja miten?

Työnantajat ja itsensä työllistäjät voivat lahjoittaa verovapaasti

Verovapaana henkilökuntaetuna muu vähäinen lahja on työnantajan työntekijöilleen (tai eläkkeellä oleville entisille työntekijöilleen) järjestämä etu, joka annetaan työ- tai virkasuhteen perusteella. Tuloveron näkökulmasta kyseeseen tulee siis vain työnantajan antama etu (TVL 69 §). Työnantajalla taas tarkoitetaan sitä, jonka lukuun tehdystä työstä palkka maksetaan (EPL 14 §). Pääsääntöisesti kyse on siis työnantajasta, jonka palveluksessa edun saava palkansaaja on edun antamisajankohtana. 

Huomaa, että esimerkiksi asiakas- tai liikesuhteen perusteella työnantajan asiakkailta tai muilta liikekumppaneilta saadut edut eivät ole henkilökuntaetuja. Näiden etujen veronalaisuus ratkaistaan TVL 29 §:n nojalla.

1. Työnantajayhteisöt voivat lahjoittaa verovapaasti

Verotuskäytännössä yksittäisinä työnantajina pidetään esimerkiksi:

  • toiminimiyrittäjää (liikkeen- tai ammatinharjoittaja)
  • henkilöyhtiötä (avoin- ja kommandiittiyhtiö)
  • osakeyhtiötä
  • tai muuta yhteisöä
  • sekä ulkomaisen yrityksen Suomessa sijaitsevaa kiinteää toimipaikkaa

2. Yhtiömuotoiset itsensä työllistäjät ts. yksinyrittäjät voivat lahjoittaa verovapaasti

Yksinyrittäjien käyttämä yleisin yhtiömuoto on osakeyhtiö. Toiseksi suosituin yritystoiminnan muoto on toiminimi. Henkilöyhtiöistä kommandiittiyhtiö on selvästi suositumpi kuin avoinyhtiö. Yritysmuodolla on merkitystä, koska yritysmuodot ovat erilaisessa asemassa verovapaiden henkilöstöetujen suhteen. Toiminiyrittäjä eroaa tässä muista yksinyrittäjistä olennaisesti.

Yhtiöiden osakkaat ja osuuksien omistajat

Osakeyhtiö

Yksinyrittäjä, joka toimii osakeyhtiön muodossa, voi saada verovapaan muun vähäisen henkilöstölahjan hyväkseen samalla tavalla kuin palkansaajat

Edellytyksenä on, että yrittäjä työskentelee omassa yrityksessään, jolloin muun muassa palkanmaksu itselle on mahdollista.

Osakas voi nostaa työstään palkkaa (rahapalkkaa tai luontoisetuja) tai hän voi nostaa yhtiöstä tuloa muulla tavalla, esimerkiksi osinkona (tai henkilöyhtiöissä voitto-osuutena). Osakas voi myös työskennellä yhtiön hyväksi ilman palkkaa saaden sitä kautta hyväkseen omistuksensa arvonnousua.

Osakas voi yleensä asemansa perusteella itse päättää, missä muodossa hän saa palkkion työskentelystään. Tämän vuoksi yhtiön palveluksessa tosiasiallisesti työskentelevä osakas kuuluu yhtiön henkilökuntaan, vaikka hän ei nostaisikaan yhtiöstä palkkaa. Jos osakas siis työskentelee yhtiön palveluksessa, hän voi saada muuna vähäisenä lahjana henkilökuntaedun verovapaasti samoin edellytyksin kuin yhtiön muutkin työntekijät.

Pelkästään osakkuusasemansa perusteella yhtiön osakas ei kuitenkaan kuulu yhtiön henkilökuntaan. Osakeyhtiön osakkaalleen tai tämän omaiselle yksinomaan osakkuusaseman perusteella antama etu voi olla peiteltyä osinkoa (VML 29 §).

Henkilöyhtiöt

Avoimessa yhtiössä tulee olla vähintään kaksi yhtiömiestä ja koska yhtiö on varsinainen yhtiömuoto, he voivat toimia työntekijän asemassa yrityksen henkilökuntana ja saada palkkaa (yksityisottojen lisäksi) silloin kun he työskentelevät yrityksessään.

Avoimen yhtiön yhtiömiehet voivat yhtiössään työskennellessään hyödyntää verovapaan henkilöstöedun muuna vähähäisena lahjana itselleen työllistämättä muita.

Kommandiittiyhtiössä tulee olla yksi tai useampi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies. Silloin kun kommandiittiyhtiössä on vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, sen toiminta on verrattavissa avoimeen yhtiöön ja sitä koskevat samat säännökset. Koska kommandiittiyhtiössäkin on kyse varsinaisesta yhtiömuodosta, on työntekijän asemassa oleminen, henkilökuntaan kuuluminen ja siten palkan maksaminen mahdollista itselle silloin kun vastuunalainen yhtiömies työskentelee yrityksessään.

Yksikin vastuunalainen yhtiömies voi työskennelessään yhtiössä hyödyntää verovapaan henkilöstöedun muuna vähäisenä lahjana itselleen työllistämättä muita.

3. Toiminimellä mahdollista vain, kun kyse muun kuin itsesi työllistämisestä

Toiminimiyrittäjänä työllistäessäsi muitakin kuin itsesi olet verotuskäytännön perusteella aiemmin lueteltu yksittäinen työnantaja (kunhan työsopimuksen osapuolena on muu kuin puolisosi tai lapsesi).

Tässä tilanteessa olet enemmän kuin tervetullut rekisteröitymään yritysverkkokauppaamme henkilöstöetuun oikeutetun henkilöstömääräsi mukaisesti kuten yhtiömuotoiset yrittäjät. Muistathan, että tällöinkin verovapaa henkilöstölahja on mahdollista antaa vain työntekijöillesi. Älä siis laske itseäsi mukaan henkilöstöösi.

Toiminimi (liikkeen- tai ammatinharjoittajat) ei ole erillinen oikeushenkilö tai varsinainen yhtiömuoto, eikä myöskään erillinen verovelvollinen. Toiminimi on yhtä kuin omistajansa. Toiminimiyrittäjä harjoittaa liiketoimintaa luonnollisena henkilönä. Toiminimiyrittäjät eivät voi olla itsensä työnantajia, eivätkä voi siten kuulua yrityksen henkilökuntaan. Toiminimiyrittäjällä on mahdollisuus nostaa itselleen varoja yksityisottoina, mutta hän ei voi sanotusti toimia työntekijän asemassa tai kuulua yrityksen henkilökuntaan, eikä siten maksaa palkkaa itselleen.

Edellä mainituista syistä johtuen, vain itsensä työllistävä toiminimiyrittäjä ei tällä hetkellä voi käyttää hyväkseen verovapaata henkilöstölahjaa.

Tästä syystä vain itsensä työllistävälle toiminimiyrittäjälle emme tarjoa tällä hetkellä mahdollisuutta rekisteröityä yritysverkkokauppaamme yksinyrittäjänä.

Yleiset edellytykset henkilöstölahjan verovapauteen

Kaikkien verovapaiden henkilökuntaetujen tulee olla sekä tavanomaisia että kohtuullisia. Tavanomaisuutta tarkastellaan ei vain toimialakohtaisesti vaan yleisesti. Kohtuullisuus on taas rajattu kalenterivuoden mukaan tarkkaan euromääräisyyteen. Lahjan tulee olla myös antajansa valitsema ja lahjansaajan määräysvaltaa tässä suhteessa on rajattu merkittävästi. Lahjansaajien tulee työntekijöinä muodostaa kollektiivi.

Seuraavien edellytysten tulee täyttyä:

  • Lahjan tulee olla kollektiivinen eli se tulee antaa kaikille tavanomaiseen henkilökuntaetuun oikeutetuille työntekijöillesi samanlaisena ja arvoisena. Edellä mainituilla työntekijöilläsi tulee lisäksi olla tosiasiallinen mahdollisuus lahjan käyttöön.
  • Lahja on arvoltaan enintään 100e (sisältäen arvonlisäveron). Jos annat kalenterivuoden aikana useampia verovapaita henkilöstölahjoja työntekijöillesi tai itsellesi edellä mainituin edellytyksin, ei näiden lahjojen yhteenlaskettu arvo saa ylittää mainittua arvoa. Ylimenevä osa on veronalaista tuloa saajalleen
  • Lahjan tulee olla työnantajan valitsema esine tai palvelu tai näihin oikeuttava yksilöity lahjakortti. Muistathan, että rahana tai rahaan verrattavana suorituksena annetut lahjat verottaja katsoo aina palkaksi.

Kuluna henkilöstölahja on vähennyskelpoinen

Henkilöstölahjan hankintakulu on yritykselle verotuksessa vähennyskelpoinen menoerä. Arvonlisäveron vähennysoikeutta ei kuitenkaan ole.

Sivun lähteenä on käytetty verottajan ohjetta